Bliv en bedre leder – Styrk dine emotionelle og sociale kompetencer

Undersøgelser viser, at succes i lederskabet i høj grad influeres af lederens emotionelle intelligens (EI) og de kompetencer, der er en del af dette. Kursets fokus og formål er at styrke og udvikle deltagernes emotionelle intelligens, gennem at arbejde med de underliggende emotionelle kompetencer indenfor emotionel selvforståelse, emotionel selvkontrol, social forståelse og sociale kompetencer.

Dette kursus er sammensat med henblik på mennesker, der arbejder med ledelse – som projektledere eller team-/afdelingsledere. Kurset er sammensat med udgangspunkt i forskningen omkring emotionel intelligens, og inddrager effektive metoder og teknikker fra NLP (Neurolingvistisk psykologi) og andre state-of-the-art psykologiske modeller og metoder.

Forløbet løber over 4 moduler, hver af 2 dages varighed – sammenlagt 8 dage. Alle moduler afholdes i København.

Forløbet starter op i 30-31. august 2017, og afholdes i København begge dage fra 9.00-17.00.

På de enkelte træningsdage vil der være indlæg og øvelser, relateret til erhvervsmæssig anvendelse af metoder og teknikker over for sig selv, i lederrollen og for processer i teams m.v. Derudover vil der være tid til træning i de træningsgrupper, der dannes i uddannelsesforløbet. Træningsgrupper forventes at mødes minimum 1 gang efter hvert kursusmodul.

Underviseren: Steen Rassing er organisationskonsulent, NLP træner, psykoterapeut og certificeret coach med mange års erfaring indenfor procesledelse, teamudvikling, undervisning og personlige udviklingsprocesser.

 

Modul 1: 30-31. August.

Modul 1 giver dig et godt overblik over de emotionelle kompetencer, som er med til at skabe større succes i lederskabet. Betydningen af emotionel selverkendelse, emotionel selvkontrol, social forståelse og sociale færdigheder sættes i perspektiv til rollen som leder og forandringsagent. Emotionel selverkendelse og social forståelse uddybes i en gennemgang af NLP’ens grundlæggende perceptionsmodel, der giver et godt overblik i, hvordan vi processeserer og reagerer i forhold til vores sansninger af f.eks. kommunikation og interaktion. Vi går også tættere på, hvordan mennesker kan betone forskellige sanser og repræsentere information og erindringer på forskellige måder. Og på dette første modul trænes nogle af de grundlæggende sociale indsigter og -færdigheder såsom evnen til, gennem spejling at få empatisk indblik i andres emotioner og til at skabe god kontakt (rapport). Derudover arbejder vi på at styrke evnen til iagttagelse af non-verbale signaler samt evnen til at skelne mellem iagttagelse og tolkning i interaktionen med andre mennesker.

På dette modul arbejder vi blandt andet med emner som:

 • Introduktion til forløbet,
 • Overblik over Emotionel intelligens modellen
 • Træning af iagttagelsesevnen
 • Den grundlæggende psykologiske model i NLP
 • Teknikker til etablering af god kontakt
 • Repræsentationssystemer
 • Tankernes grundstrukturer.

Sted: Diakonissestiftelsen, Frederiksberg.

Modul 2: 10-11 oktober 2017

På dette modul arbejder vi videre med elementerne i EI-modellen. Denne gang er der fokus på det at arbejde ud fra forskellige opfattelsespositioner – et redskab, som hjælper os til at se ting fra andre perspektiver, og som også er nyttigt til at forstå andre, f.eks. som led i forandringsledelse eller coaching. Vi arbejder videre med betydningen af sproget, hvordan vores sprog – det vi taler om, og måde vi taler om det på, er med til at skabe vores virkelighed. Og som redskab benyttes NLP Metamodellen til at gå dybere ind i analysen af sproglige strukturer, og hvordan vi kan benytte dette til at afkode andres verdensbillede med, og til at blive bedre til at spørge ind, hvor det er nødvendigt. Vi arbejder også med forskellige informationsniveauer og betydningen af disse. Vi ser også nærmere på emotioner og deres betydning i lederskabet. Vi ser på emotioner som drivkraften bag mange handlinger, som et kompas i beslutningssituationer, som noget der smitter, og som et element i at skabe resonans eller dissonans i forholdt til et team. Og endelig arbejder vi med metoder til at skabe ressourcefulde tilstande i sig selv og andre med.

På dette modul arbejder vi blandt andet med emner som:

 • Opfattelsespositioner – det at se ting fra flere positioner – at sætte sig i en andens sted.
 • Model for informationsindsamling (Metamodellen)
 • Brug af forskellige informationsniveauer
 • Emotioners betydning for respons og mønstre
 • Ressourcefulde tilstande

Modul 3:  5-6 december 2017

På tredje modul går vi tættere på forskellen af bevidst- og ubevidst sind, og hvad det betyder for vores reaktioner. Vi ser på en række grundmønstre man finder hos mennesker, og hvad disse mønstre betyder for folks måde at reagere på, f.eks. i forandringssituationer, og også på, hvordan vi kan benytte viden om disse mønstre til at kommunikere mere effektivt. Vi arbejder også med at skabe en større forståelse for nogle af de grundlæggende strategier, der aktiveres hos os i nære relationer, herunder leder-medarbejder relationen. Disse kaldes tilknytningsstrategier, og undersøgelser i bla. det Israelske forsvar peger på, at disse har stor betydning for, hvordan medarbejdere oplever en leder. Og ikke mindst for, hvordan vi som ledere relaterer til vores medarbejdere. Endelig slutter vi modulet af med at tale om udvikling – hvordan kan man bevidst arbejde med at udvikle nye emotionelle kompetencer.

På dette modul arbejder vi blandt andet med emner som:

 • Det bevidste og ubevidste sind
 • Reaktionsmønstre (Metaprogrammer)
 • Tilknytningsstrategier og relationer
 • Udvikling af emotionelle kompetencer

Modul 4: 6-7februar 2018

Det fjerd og afsluttende modul har fokus på en række sociale kompetencer, som kan styrke en i forskellige aspekter af lederskabet. Mange ledere har et ansvar for konfliktløsning, så vi ser på hvordan man med en form for mediering kan hjælpe medarbejdere med at finde enighed omkring fælles mål. Vi arbejder også videre med at styrke kommunikationen gennem at se på og træne forskellige kommunikationsprincipper, der kan styrke din gennemslagskraft. Hertil benytter vi bla. teknikker fra NLP’ens ”Sleigh of mouth”-mønstre, og teknikker fra hypnose. Som en del af modulet arbejder vi også med visualisering som metode til at skabe forandringer og sætte sig nye mål.

På dette modul arbejder vi blandt andet med emner som:

 • Forhandlings- og mediationsteknik
 • Øge gennemslagskraft vha. kommunikationsmønstre (sleigh of mouth).
 • Visualisering og forandring
 • Afrunding af forløbet og præsentation af del 2.

 

Betaling, tilmelding m.v.

Pris pr. modul: 4.000 + moms. Samlet kr. 16.000,- + moms. Incl. Morgenmad, kaffe og te + frokost. Ved tilmelding og betaling af det samlede forløb senest 1. Juli 2017, er den samlede pris 14.000 + moms.

Ved tilmelding betales det samlede beløb efter modtagelse af faktura. Efter aftale kan hvert modul betales for sig, og i så tilfælde tillægges et ekstra gebyr på kr. 500 + moms. Ved afmelding op til 30 dage før kursusstart for første modul, refunderes det indbetalte beløb minus et administrationsgebyr på kr. 500 + moms. Ved senere afmelding refunderes det ikke.

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte mig.

Tilmelding sker via e-mail sr@steenrassing.dk

Husk at angive om du vil betale samlet eller have forløbet delt på på fire fakturaer.

Kurset kan også tilrettelægges som virksomhedsinternt forløb.